X C o n t e s t   2 0 2 4

Zapomniane hasło?

Zasady

REgulamin Polskich Zawodów przlotowych Xcontest Polska 2022 v.1.1

(może ulec zmianie do 31.01.2022)

1. WSTĘP.

Polskie Zawody Przelotowe XContest Polska to konkurs przeznaczony dla Pilotów paralotniowych którzy dysponują zapisami wykonanych przez siebie Lotów, które zostały wgrane na platformę XContest.org oraz opublikowane w Tabeli Dziennej platformy, spełniają wymogi Regulaminu Bazowego Platformy oraz wymogi Regulaminu Sczegółowego Konkursu Polskie Zawody Przelotowe XContest Polska.

 

Dla niniejszego regulaminu obowiązują definicje pojęć przedstawione w Regulaminie Bazowym Platformy.

 

2. ZAKRES TERYTORIALNY.

Cały Świat.

 

3. OKRES TRWANIA.

W sezonie 2022 do konkursu przyjmowane są Loty wykonane od 01.01.2022 roku do 30.09.2022 roku.

 

4. DOPUSZCZALNE METODY I MIEJSCA STARTU.

Dopuszczlny jest start z nóg, oraz start holowany (wyczepienie nie może przekraczać 700m AGL)

Do konkursu przyjmowane są loty wg kategorii: 

 • Polska - start z terytorium Polski
 • Europa – start z dowolnego miejsca w Europie
 • Świat - start z dowolnego miejsca z poza Polski.
 •  
 

5. WYMAGANIA TECHNICZNE PRZY ZGŁASZANIU LOTÓW.

Przyjmowane będą pliki IGC z zapisem 3D i ważnym ‘G-rekordem’, w których interwał pomiędzy punktami zapisu nie jest dłuższy niż 59 sekund. Zalecany interwał wynosi 10 sekund.

 

6. SPOSÓB ZGŁASZANIA LOTÓW.

Loty można zgłaszać drogą elektroniczną na serwer XContest pod adresem: www.XContest.org.

Do Konkursu przyjmowane będą wyłącznie te Loty, które zostały opublikowane w Tabeli Dziennej Platformy oraz zostaną pozytywnie zweryfikowane pod względem poprawności ich wykonania.

Każdy Pilot odpowiada za sprzęt zapisujący Lot, a także za prawidłowe zgranie Lotu i jego zgłoszenie na Platformę.

 

7. ILOŚĆ I RODZAJE LOTÓW WYBIERANYCH DO PUNKTACJI.

 

Klasyfikacje konkursowe składają się z 6 Lotów wg schematu:

 
 • dwa wybrane loty muszą odbyć się ze startem na terytorium Polski (inaczej mówiąć maksymalnie 4 loty mogą się odbyć ze startem poza Polską)
 • maksymalnie 2 loty mogą być wykonane poza granicami Europy
 

8. PUNKTACJE

Plik ze śladem Lotu będzie zoptymalizowany pod względem długości Lotu wg zasady: Pomiędzy startem a lądowaniem zostaną rozpięte 3 punkty zwrotne w taki sposób aby łączna długość między nimi była możliwie najdłuższa. Do Konkursu Pilot może zgłosić dowolną liczbę Lotów. Serwer wybierze 6 Lotów spełniających kryteria, wybierając możliwie najkorzystniejszy wariant punktowy (optymalizując przy tym zależność Polska - Świat)

 • TRÓJKĄT FAI ze startem na terytorium Polski  i domknięciem <5%      - 1km :  2.2 punktu
 •  
 • TRÓJKĄT PŁASKI ze startem na terytorium Polski i domknięciem <5%   - 1km :  1.8 punktu
 •  
 • PRZELOT OTWARTY    - 1km :  1.0 punktu 
 
 • TRÓJKĄT FAI ze startem w dowolnym miejscu Świata  i domknięciem <5%      - 1km :  1.6 punktu
 •  
 • TRÓJKĄT PŁASKI ze startem w dowolnym miejscu Świata i domknięciem <5%   - 1km :  1.4 punktu
 •  
 • PRZELOT OTWARTY    - 1km :  1.0 punktu
  
 • TRÓJKĄT FAI ze startem na terytorium Polski  i domknięciem 5-20%      - 1km :  2.0 punktu
 •  
 • TRÓJKĄT PŁASKI ze startem na terytorium Polski i domknięciem 5-20%  - 1km :  1.6 punktu
 •  
 • PRZELOT OTWARTY    - 1km :  1.0 punktu
  
 • TRÓJKĄT FAI ze startem w dowolnym miejscu Świata  i domknięciem 5-20%      - 1km :  1.4 punktu
 •  
 • TRÓJKĄT PŁASKI ze startem w dowolnym miejscu Świata i domknięciem 5-20%   - 1km :  1.2 punktu
 •  
 • PRZELOT OTWARTY    - 1km :  1.0 punktu
  

Dystans Lotu będzie podawany z dokładnością do 0,01km i do takiej dokładności będzie zaokrąglany.

 

9. KLASYFIKACJE.

OPEN – wszystkie Loty wykonane na paralotniach klasy EN D, CCC, LTF 2-3

SPORT – wszystkie Loty wykonane na paralotniach klasy DHV 2, LTF 2, EN-C i niższej,

FUN – wszystkie Loty wykonane na paralotniach klasy DHV 1-2, LTF 1-2, EN-B i niższej,

WOMAN – wszystkie Loty wykonane przez pilotki, na paralotniach klasy, CCC DHV 3, LFT 3, EN-D i niższej,

TANDEM – wszystkie Loty wykonane na paralotniach tandemowych klasy CCC, DHV 3, LFT 3, EN-D i niższej

DRUŻYNY – w celu zgłoszenia drużyny do rywalizacji należy wysłać maila podając jej nazwę oraz uiścić opłatę w wysokości 200zł. Pilot sam wybiera klub/drużynę, którą chce reprezentować z listy rozwijanej. Do klasyfikacji drużynowej wlicza się punkty z 6 najlepszych lotów 4 (słownie czterech) najlepszych pilotów.

W każdej z Klasyfikacji wyłaniany będzie zwycięzca, który otrzyma tytuł Mistrza Polski XContest w danej Klasyfikacji, pod warunkiem uczestnictwa minimum 10 pilotów w danej klasyfikacji.

    

10. UCZESTNICY KONKURSU.

W Konkursie może wziąć udział każdy Pilot paralotniowy posiadający ważne uprawnienia, ważne ubezpieczenie OC i spełnić wymogi, którym podlegają czynni piloci paralotniowi w Polsce, oraz na terytorium kraju w którym wykonywany jest Lot, jeśli Lot wykonywany jest poza Polską.

 

11. NAGRODY

Informacje o nagrodach będą opublikowane do 30.09.2022 roku.

 

12. Weryfikacja lotów

Nad weryfikacją poprawności wykonywania lotów i ewentualnych naruszeń stref powietrznych będzie czuwał automatyczny system portalu Xcontest https://airspace.xcontest.org/ Nie będą uznawane ustne zgody na wlot w strefy zakazane. Każdy pilot jest zobowiązany do kontroli stref zakazanych na trasie przelotu w odpowiednich do tego służbach np. PAŻP https://airspace.pansa.pl/ . W przypadku, gdy zgłoszony zostanie protest na wlot w strefę nie widniejącą w systemie https://airspace.xcontest.org/, natomiast aktywną w momencie przelotu przez nią, organizator zastrzega sobie weryfikację oraz uznanie takiej strefy. Za naruszenia stref obowiązują kary jak w punkcie 15. niniejszego regulaminu.

W celu utrzymania zgodności z obowiązującym stanem prawnym na terenie Polski, organizator ma prawo zwrócić się z wnioskiem do każdego Pilota biorącego udział w rywalizacji o przedstawienie w terminie 14 dni kserokopii wszystkich wymaganych prawem dokumentów upoważniających pilota do wykonywania lotów na paralotni. Nieprzedstawienie wymaganych dokumentów będzie wiązało się z dyskwalifikacją takiego pilota i usunięciem z klasyfikacji.

   

14. PROTESTY.

Każdy Uczestnik Konkursu Polskie Zawody Przelotowe ma prawo do złożenia protestu na Lot wykonany niezgodnie z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Bazowym Platformy XContest. Protest należy wysłać do 14 dni od daty zgłoszenia Lotu do Konkursu na adres email: xcontestpolska@gmail.com . Przy zgłoszeniu protestu Pilot musi podać imię i nazwisko, email, nazwę Konkursu oraz link do Lotu, który oprotestowuje wraz z uzasadnieniem swojego sprzeciwu.

   

15. KARY.

Jeżeli w wyniku pierwszego incydentu złamania postanowień Regulaminu Szczegółowego Konkursu PZP Xcontest Polska 2022 lub Regulaminu Bazowego Platformy Lot zostanie odrzucony, Pilot zostanie ukarany utratą jednego Lotu (tego, który punktuje najwyżej). W przypadku kolejnego incydentu traci wszystkie Loty wykonane w ciągu 30 dni od daty wykonania Lotu naruszającego zasady regulaminowe, a także jest zdyskwalifikowany na kolejnych 30 dni od daty dyskwalifikacji Lotu. W razie ponownego incydentu Pilot jest zdyskwalifikowany na 12 miesięcy i traci wszystkie Loty wykonane od początku Sezonu

   

16. ORGANIZATOR KONKURSU.

Organizatorem Konkursu jest Michał Gierlach XC Spike oraz platforma XContest

   

17. PARTNERZY KONKURSU Polskie zawody przelotowe XContest

Organizatorzy są otwarci na propozycje współpracy, patronatu, sponsoringu i wszelkie inne propozycje współpracy. W tym celu prosimy o kontakt na adres email: xcontestpolska@gmail.com

18. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKONYWANIE LOTÓW.

Całkowita odpowiedzialność za wykonanie danego Lotu spoczywa na Pilocie. Loty muszą być wykonane w zgodzie z prawem Lotniczym obowiązującym w miejscu wykonywania Lotu.

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy/wypadki/roszczenia Pilotów, oraz osób trzecich, związanych z wykonywaniem Lotów. Uczestnicy przystępuja do konkursu na zasadzie dobrowolności, zgłaszając ślady Lotów  wykonane z dowolną intencją.

   

Koniec.

 

Sections: