X C o n t e s t   2 0 2 4

Zapomenuté heslo?

Pravidla

Informace a pravidla / Info and rules
 • Kdy: 4.-8.5.2024 (náhradní termín 8.-12.5.2024)
 • Kde: HQ Straník u Žiliny-hangár
 • Letové terény: Straník, Martinské hole, Javorový, Kubínská Hola, Donovaly
 • Ubytování: individuální (stany) na Straníku popř. hotely v okolí

Kategorie:

 • Ženy
 • Standard (max. EN-B)
 • Sport (max. EN-C)
 • Open

Startovné:

 • Člen Svazu PG 2050 Kč
 • Nečlen 2 650 Kč nebo 110 EUR

Startovné obsahuje:

 • GPS koordináty
 • Poplatky za použití letových terénů
 • Svozy z trati
 • Vývozy padáků ze sedla na start (Straník)
 • Vývozy na start v případě disciplíny z Martinských holí
 • Zpracování výsledků
 • Účast na večírcích
 • Web soutěže
 • Tričko nebo jiný upomínkový předmět s motivem závodu

Počet pilotů v závodu je omezen na 85 účastníků. V případě nutnosti využití více míst (např. vzhledem k požadavku FAI na zastoupení zahraničních pilotů) může být adekvátně navýšen.

Selekce soutěžících:

 • 2.4.2024 - 20.00 - spuštění registrace
 • 10.4.2024 - první selekce pilotů
 • 17.-22.4.2024 - platby vybraných pilotů
 • 24.4.2024 - druhá selekce na zbývající volná místa

První selekce pilotů je provedena podle pravidel určených Svazem PG a to následujícím způsobem: 10% míst je rezervováno pro piloty dle rankingu k 1.1.2024 (5 míst). 10% míst je rezervováno pro piloty z programu Talent (5 míst). Zbývajících 75 míst bude obsazeno z přihlášených pilotů tak, že: 45 míst bude přiděleno dle času registrace a 10 míst divoká karta organizátora a 20 míst je rezervováno pro zahraniční piloty (do 24.4.2024, následně budou volná místa rozdělena organizátorem).

Po první selekci přijde vybraným pilotům informační email s údaji o platbě startovného. Na platbu bude čas do 22.4.2024. Vybraní piloti, kteří nezaplatí, jsou automaticky zařazeni zpět na čekací listinu a organizátor provede novou selekci již bez rezervace míst pro reprezentaci a talenty.

Startovné je platné na oba termíny závodu. V případě přesunutí závodu na náhradní termín 8.-12.5.2024, kterého se nemůže závodník zúčastnit, není startovné vratné. Startovné je nepřenosné.

V případě fatální nepřízně počasí a zrušení obou termínů závodu, je startovné vratné v plné výši. V případě uspořádání závodu ve třetím termínu bude vybíráno startovné znovu.

Na závod je nutné mít platnou FAI licenci, pilotní průkaz, pojištění odpovědnosti, zdravodní pojištění zahrnující záchranu a repatriaci PG, platný technický průkaz, vysílačku a GPS

Průběh závodu:

 • Den 1: 6:30 - 8:00 - Registrace pilotů
 • 8:00 - 8:30 - Generální briefing
 • 8:30 - 10:00 - Přesun na start
 • 10:00 - 11:00 - Předletový briefing
 • 11:00 - 17:00 – Závod
 • 18:00 - 00:00 – Svozy + zpracování výsledků
 • Den 2: 2. závodní den
 • Den 3: 3. závodní den
 • Den 4: 4. závodní den
 • Den 5: 5. závodní den + vyhlášení vítězů (±18:00)

Registruj se!


ENGLISH:

 • When: May 4-8, 2024 (alternative dates May 8-12, 2024)
 • Where: HQ Straník near Žilina-hangar
 • Flying sites: Straník, Martinské hole, Javorový, Kubínská Hola, Donovaly
 • Accommodation: individual (tents) at Straník or hotels in the vicinity

Categories:

 • Women
 • Standard (max. EN-B)
 • Sport (max. EN-C)
 • Open

Entry Fee:

 • PG Union members 2050 CZK
 • Non-members 2650 CZK or 110 EUR

The Entry Fee includes:

 • GPS coordinates
 • Fees for using flying sites
 • Retrieves from the track
 • Lifts of parachutes from the saddle to the start (Straník)
 • Lifts to the start in case of a task from Martinské hole
 • Processing of results
 • Participation in parties
 • Competition website
 • T-shirt or other souvenir item with the motif of the race

The number of pilots in the race is limited to 85 participants. If necessary, due to the requirement of FAI for the representation of foreign pilots, the number can be adequately increased.

Selection of Competitors:

 • April 2, 2024 - 20:00 - registration opening
 • April 10, 2024 - first selection of pilots
 • April 17-22, 2024 - payments of selected pilots
 • April 24, 2024 - second selection for the remaining free spots

The first selection of pilots is made according to the rules set by the PG Union as follows: 10% of places are reserved for pilots according to the ranking as of January 1, 2024 (5 places). 10% of places are reserved for pilots from the Talent program (5 places). The remaining 75 places will be filled from registered pilots in such a way that: 45 places will be allocated according to the time of registration and 10 places wild card of the organizer and 20 places are reserved for foreign pilots (until April 24, 2024, then the free spots will be distributed by the organizer).

After the first selection, selected pilots will receive an informational email with payment details. The payment deadline is until April 22, 2024. Selected pilots who do not pay will be automatically placed back on the waiting list and the organizer will make a new selection without reserving places for representation and talents.

The entry fee is valid for both dates of the competition. If the competition is moved to the alternative dates of May 8-12, 2024, and the competitor cannot participate, the entry fee is non-refundable. The entry fee is non-transferable.

In case of fatal adverse weather and cancellation of both terms of the competition, the entry fee is fully refundable. If the competition is organized in a third term, the entry fee will be collected again.

It is necessary to have a valid FAI license, pilot's license, liability insurance, health insurance including PG rescue and repatriation, valid technical certificate, radio, and GPS for the race.

Course of the Competition:

 • Day 1: 6:30 - 8:00 - Pilot registration
 • 8:00 - 8:30 - General briefing
 • 8:30 - 10:00 - Transfer to the start
 • 10:00 - 11:00 - Pre-flight briefing
 • 11:00 - 17:00 – Race
 • 18:00 - 00:00 – Retrieves + processing of results
 • Day 2: 2nd competition day
 • Day 3: 3rd competition day
 • Day 4: 4th competition day
 • Day 5: 5th competition day + announcement of winners (±18:00)

Register here!


Sections: