X C o n t e s t   2 0 0 9

Zapomenuté heslo?

Pravidla ČPP

Hlavní změny v pravidlech ČPP 2009

Změny pro ČPP 2009:

 • ČPP 2009 začíná 1.října 2008 (ihned po skončení ČPP 2008)
 • v ČPP 2009 je povinný výškový záznam v IGC tracklogu
 • "české" zvýhodněné koeficienty pro FAI trojúhelník a plochý trojúhelník se rozšiřují na státy Visegrad 4 (kromě Česka tedy i na Slovensko, Maďarsko, Polsko)
 • zvýhodněné koefienty pro FAI trojúhelník a plochý trojúhelník se snižují o 10% (FT: 2.25, PT: 1.8)
 • pro piloty ZK byla vytvořena kategorie Rogala
 • G-record v IGC souboru není povinný, nicméně lety dokumentované nevalidními IGC nejsou započítávány do bodového hodnocení v kategoriích
 • Lety ze soutěží započítávaných do národního PG rankingu je možné přihlásit do ČPP a jsou započítávány do bodového hodnocení jako ostatní lety

PRAVIDLA SOUTĚŽE ČESKÝ POHÁR PARAGLIDINGU

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

1.1. Popis

Český pohár paraglidingu je průběžnou přeletovou soutěží, která probíhá v daném časovém intervalu a ve které se hodnotí jednotlivé výkony pilotů na základě definovaného záznamu letu pořízeného letovým zapisovačem. Letová dokumentace je pro vyhodnocení odesílána na web ČPP na adrese https://www.xcontest.org/cesko/ (dále jen „webové adrese ČPP“).

1.2. Vyhlašovatel a organizátor

Vyhlašovatel soutěže je svaz PG při LAA ČR (dále jen „svaz PG“). Organizátor soutěže je webový server XContest.org.

1.3. Podmínky účasti

Soutěže se může zúčastnit každý pilot, který:

 • je občanem ČR
 • uhradil startovné dle bodu 1.4. v případě, že není členem svazu PG (neplatí pro piloty ZK)
 • splňuje veškeré zákonem stanovené podmínky pro létání na PK, zejména pak:
  • je držitelem platné pilotní licence odpovídající kategorii kluzáku, na němž létá
  • má sjednané pojištění na škody způsobené provozem SLZ platné pro území příslušného státu
  • při letech na území ČR má platný technický průkaz

1.4. Startovné

Každý pilot je povinen nejpozději 1 měsíc po přihlášení prvního výkonu uhradit organizátorovi soutěže 200,- Kč na účet č. 3060001930/6800. Tato podmínka neplatí pro členy svazu PG a piloty ZK.

2. HLAVNÍ USTANOVENÍ

2.1. Letová pravidla

Lety jsou prováděny za dodržení leteckých předpisů a zákonů příslušného státu, nad kterým let probíhá. Odpovědnost za jejich dodržení nese pilot. Při vyšetřování, nebo sankcionování odpovědným leteckým úřadem nebo vyhlašovatelem soutěže si organizátor vyhrazuje právo vyřadit takové lety z bodování.Je odpovědností každého pilota pohybovat se při přeletu mimo řízené a zakázané prostory bez příslušného oprávnění.

2.2. Trvání soutěže

Od 1. října do 30. září.

2.3. Letová oblast

Uvnitř geografických hranic evropského kontinentu.

2.4. Druh vzletu

Ze svahu nebo pomocí navijáku (odvijáku). Při startu ZK aerovlekem musí zaslaný tracklog začínat až po vypnutí se pod 600 m AGL.

2.5. Bodování výkonů

Uznaná uletěná vzdálenost v km s rozlišením na 0.01 km se vynásobí bodovým koeficientem započítávané disciplíny.

2.6. Let v rámci jiné soutěže započítávané do národního PG rankingu

Let absolvovaný v rámci jiného závodu, který se započítává do národního PG rankingu pilotů, je možné přihlásit i do ČPP.

V tomto případě je pilot povinen zaškrtnout políčko Let v soutěži započítávané do národního rankingu?

Lety v rámci soutěží se započítávají do bodového hodnocení v kategorích stejným způsobem jako ostatní lety, nezapočítávají se ale do speciálního bodového hodnocení pro národní ranking.

3. DOKUMENTACE VÝKONŮ

3.1. Dokumentace záznamu letu

ČPP umožňuje volné létání bez předchozího nahlášení tratí. Dokumentaci je možno pořizovat následujícími zařízeními:

 • samostatná GPS
 • GPS a vario s barografem
 • Kombinovaný letový přístroj
 • Logger

Detaily o potřebných vlastnostech přístrojů a software řeší bod 9. těchto pravidel.

3.2. Přihlášení výkonů

Každý výkon a příslušný zdokumentovaný záznam letu ve formátu IGC musí být přihlášen na webu ČPP nejpozději do 14. dne 24:00h UTC ode dne, kdy proběhl let. Tento je dnem „nultým“.

3.3. IGC tracklog

Vlastní záznam letu ve formě IGC tracklogu musí být pilotem archivován jeden měsíc po skončení soutěžního období. Uploadem dat na web ČPP pilot dává organizátorovi právo s těmito daty dále nakládat dle svých potřeb.

4. HODNOCENÍ

4.1. Hodnocení tratí

Trať letu bude vyhodnocena procesem automatické optimalizace IGC tracklogu, který proběhne při přihlášení výkonu na webu ČPP. Na zaznamenané trase letu bude vložen výchozí bod, tři otočné body a koncový bod tak, aby tvořili trať s největším bodovým ziskem. Let může být hodnocen jako let na trojúhelníkové trati, pokud je vzdálenost mezi výchozím bodem a koncovým bodem menší než 5% celkové vzdálenosti mezi třemi vrcholy trojúhelníka. Jako hodnocená vzdálenost se potom počítá vzdálenost mezi třemi vrcholy trojúhelníka redukovaná o vzdálenost mezi výchozím a koncovým bodem.Pro vyhodnocení každého letu bude použito takové platné pravidlo, které přinese nejvyšší bodový zisk. Výsledek bude zaokrouhlen na setinu bodu a zobrazen jako platný výsledek.

4.2. Hodnota tratí

Všechny lety jsou optimalizovány s maximálně třemi otočnými body do cíle.

 • Volný přelet (VP)

Volná trasa nesplňující podmínku trojúhelníkové trati. 1km=1,00 b

 • Plochý trojúhelník (PT)

Trojúhelník nesplňující podmínku FAI trojúhelníku. 1km=1,20 b

 • Trojúhelník FAI (FT)

Každá strana trojúhelníku měří alespoň 28% celkové vzdálenosti. 1km=1,60 b

V případě, že alespoň část letu vede přes území ČR, SR, Maďarska nebo Polska je hodnota tratí následující:

 • VP 1km=1,00 b
 • PT 1km=1,80 b
 • FT 1km=2,25 b

4.3. Vyhodnocení letů

Po letu budou data pomocí software přenesena z letového zapisovače do PC do podoby platného IGC souboru (viz bod 9. těchto pravidel). Poté bude let přihlášen na webu ČPP.

5. STÍŽNOSTI A PROTESTY

5.1. Stížnosti

Každý účastník může podat nejprve stížnost organizátorovi soutěže proti výsledkům jednoho letu, ohodnocení účastníka, nebo proti porušení pravidel ČPP včetně zákonných omezení a předpisů. Stížnost musí být písemně (e-mailem) nahlášena organizátorovi soutěže, který jej prošetří.

5.2. Protesty

V případě nevyhovění stížnosti může být účastníkem podán protest. Protest musí být písemně (e-mailem) nahlášen sportovní komisi, která jej prošetří.

5.3. Lhůty, poplatek

Stížnost nebo protest proti neuznání jednotlivého letu nebo proti účastníkovi je možné podávat do 1 měsíce po zveřejnění výkonu na webu ČPP, nejpozději však týden po ukončení soutěže. Na stížnost, resp. protest musí být reagováno organizátorem, resp. sportovní komisí ve lhůtě 14 dnů od doručení.V případě podání protestu může být účastník k projednání přizván. Poplatek za podání protestu je 300,- Kč, v případě kladného vyřízení se poplatek vrací. Právní cesta je vyloučena.

6. PRŮBĚŽNÉ A KONEČNÉ POŘADÍ

6.1. Minimální počet pilotů

Výsledky v jednotlivých pořadích budou uznány a vyhlášeny v případě minimálního počtu alespoň 5 pilotů, resp. týmů.

6.2. Průběžné výsledky

Průběžné výsledky jsou aktuálně uveřejněny na webu ČPP.

6.3. Konečné výsledky

Konečné výsledky ČPP budou uveřejněny bezprostředně po ukončení soutěže. Po uplynutí týdenní lhůty ke stížnostem nebo protestům a jejich následném projednání budou vyhlášeny oficiální konečné výsledky. Oficiální konečné výsledky budou uveřejněny na webu ČPP.

7. VÝSLEDKY A VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

7.1. Počty platných letů

Je možno nahlásit libovolné množství letů. Do celkového pořadí budou počítány 4 bodově nejhodnotnější výkony. Vítězí pilot s nejvyšším počtem započtených bodů.

7.2. Vyhlášení jednotlivých pořadí

Z celkové výsledkové listiny budou vyhlášena následující pořadí:

 1. celkové pořadí všech PG pilotů bez ohledu na typ PK – vítěz získává titul „vítěz Českého poháru paraglidingu“
 2. pořadí pilotů dle skóre sestaveného z výkonů na PK max. typu „Performance“ – odpovídající AFNOR Standard/Peformance, DHV 1/1-2/2/2-3, EN A/B/C/D. První v pořadí získává titul „vítěz ČPP kategorie Sport“
 3. pořadí pilotů dle skóre sestaveného z výkonů na PK typu „Standard“ – odpovídající AFNOR Standard, DHV 1 a 1-2, EN A/B. První v pořadí získává titul „vítěz ČPP kategorie Standard“
 4. pořadí juniorů (do 23 let dle programu „Talentované mládeže“)
 5. pořadí žen
 6. pořadí seniorů (piloti nad 50 let)
 7. pořadí tandemových kluzáků
 8. pořadí týmů. Maximálně tříčlenné týmy nahlášené na webu ČPP jedním z členů týmu před přihlášením výkonu kteréhokoliv člena teamu. Složení týmu lze během trvání soutěže měnit, body nových členů do té doby získané se ale do výsledku týmu nebudou počítat. V týmech se počítají 2 nejlepší výkony každého pilota týmu.
 9. pořadí pilotů ZK

7.3. Vyhlášení výsledků

Oficiální vyhlášení výsledků zajistí organizátor. Vyhlašovatel soutěže zajistí poháry pro vítěze.

8. OSTATNÍ

8.1. Ručení

Organizátor ani vyhlašovatel neručí za žádné škody účastníků, nebo třetích osob.

8.2. Porušení pravidel, vyloučení

Nesplní-li přihlášený výkon některý z bodů pravidel, je sportovní komise oprávněna výkon neuznat tak, jak byl přihlášen, resp. jej neuznat vůbec. V případě záměrného uvedení nepravdivých skutečností pilotem je sportovní komise oprávněna diskvalifikovat pilota z ročníku ČPP, ve kterém k prohřešku došlo.

9. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

9.1. Popis

Každý pilot je zodpovědný za výběr svého zapisovacího přístroje. Pilot je osobně odpovědný za nepřerušený záznam letu, bezchybné stáhnutí letových dat prostřednictvím vhodného software a jejich bezchybné podání v podobě IGC-souboru. Používání více přístrojů je povoleno. Záznamy však není možno kombinovat, fragmenty tracklogů z různých přístrojů nemohou být nahlášeny jako souvislý let.

9.2. Podporovaný hardware

Mezi podporované přístoje patří

 • GARMIN
 • MLR
 • Aircotec
 • Magellan
 • Bräuniger
 • Flytec
 • Digifly
 • Log-It (logger)

Ostatní zde neuvedené přístrojou nejsou podporovány. Jejich podpora ale může být umožněna po předchozí domluvě s organizátorem.

9.3. Podporovaný software

Každý IGC soubor by měl obsahovat platný bezpečnostní G-record. IGC soubory bez platného G-recordu jsou akceptovány, nicméně takové lety se nezapočítávají do bodového hodnocení v jednotlivých kategoriích. Dokumentaci ve formě IGC je nutno získat z podporovaného přístroje stažením tracklogu jedním z uvedených programů:

OS Windows:

OS PocketPC a PALM:

Ostatní zde neuvedený software není podporován a IGC soubor získaný jejich pomocí nebude považován za platný. Jejich podpora ale může být umožněna po předchozí domluvě s organizátorem.

9.4. Interval zápisu GPS

Pro přihlášení výkonu je nezbytné dokladovat let nepřerušovaným záznamem. Nepřerušovaným záznamem se rozumí maximální čas mezi jednotlivými body tracklogu 60 sekund. To znamená, že každých maximálně 60 sekund musí být v GPS zapsán traťový bod. Lze doporučit nastavit si čas záznamu tracklogu od 5 do 15 sekund pro zamezení možnosti chybějících traťových bodů v rozmezí 60 sekund.

9.5. Výpadky GPS

Jako výpadek platí jedna nebo více časových mezer v tracklogu větších než 60 sekund. Jeden nebo dva jednotlivé výpadky uvnitř tracklogu do 15 minut budou automaticky akceptovány. Výpadky delší než 15 minut budou automaticky během nahlášení letu vyloučeny. Takové lety nebudou hodnoceny.

9.6. GPS Výškový záznam

GPS výškový záznam JE povinný pro dokumentaci výkonu.

10. ZMĚNY PRAVIDEL

V průběhu ČPP 2009 může dojít ke doplnění bodu 3 (DOKUMENTACE VÝKONŮ) a 9 (TECHNICKÁ SPECIFIKACE) o další varianty.

 

 Hlavní partneři:

 logo Niviuk logo Sky paragliders logo MAC Para logo UP logo NOVA logo Airdesign logo OZONE logo Axispara logo Easyfly.cz - Advance

Partneři:

 logo Paraevoluce

Mediální partneři:

 logo PILOT - bulletin Letecké amatérské asociaceSections: