X C o n t e s t   2 0 1 4

Zapomenuté heslo?

Pravidlá CC

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE CROSS COUNTRY LAA SR V PARAGLIDINGU


1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1.1.Popis

Cross Country LAA SR v paraglidingu je preletová súťaž, ktorá prebieha v danom časovom intervale a v ktorom sa hodnotia jednotlivé výkony pilotov na základe definovaného záznamu letu zaznamenaného letovým zapisovačom. Letová dokumentácia je pre vyhodnotenie odosielaná na web CC LAA SR na adrese http://www.pgweb.cz/cc/ (ďalej len „webovej adrese CC“).

Prihlásením letu do súťaže účastník zároveň potvrdzuje súhlas s pravidlami CC LAA SR.

1.2. Vyhlasovateľ a organizátor

Vyhlasovateľ súťaže je zväz PG pri LAA SR (ďalej len „zväz PG“). Organizátor súťaže je webový server PGWEB.cz.

1.3. Podmienky účasti

Súťaže sa môže zúčastniť každý pilot, ktorýje občanom SR a spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky pre lietanie na PK, hlavne však:

  - je držiteľom platnej pilotnej licencie pilota

  - má dohodnuté poistenie na škody spôsobené prevádzkou ŠLZ platné pre územie príslušného štátu

  - má platný technický preukaz

2. Pravidlá XC LAA SR

2.1. Letové pravidlá

Prihlásené lety musia byť v súlade leteckými predpismi a zákonmi príslušného štátu, nad ktorým let prebieha. Zodpovednosť za ich dodržanie nesie pilot. Pri vyšetrovaní, alebo sankcionovaní zodpovedným leteckým úradom alebo vyhlasovateľom súťaže si organizátor vyhradzuje právo vyradiť takéto lety z bodovania. Je zodpovednosťou každého pilota pohybovať sa pri prelete mimo riadené a zakázané priestory bez príslušného oprávnenia.

2.2. Trvanie súťaže

Od 1.10. do 30.9. nasledujúceho roku

2.3. Letová oblasť

Letová oblasť je rozdelená na dve časti podla bodového ohodnotenia tratí:

  1: Celý svet

  2: Slovenská republika - oblasť je horizontálne definovaná štátnymi hranicami a vertikálne aktuálnou hornou hranicou vzdušného priestoru triedy G čo je momentálne 2450mnm + 70m tolerancia tj 2520mnm. Všetky lety mimo tento priestor nebudú započítané do konečného hodnotenia Cross Country Laa SR

  Prelety štátnych hraníc sú možné iba v súlade s platnými zákonmi a predpismi.

2.4. Spôsob štartu

Zo svahu alebo pomocou navijáku (odvijáku).

2.5. Bodovanie výkonov

Uznaná uletená vzdialenosť v km s rozlíšením na 0.01 km sa vynásobí bodovým koeficientom započítavanej disciplíny. Minimálna vzdialenosť pre prihlásenie výkonu je 5 km.

2.6. Let v rámci inej súťaže

Let absolvovaný v rámci iného preteku nie je možné prihlásiť do súťaže CC, a to ani v prípade, že pilot neodovzdal preletový lístok alebo GPS. Táto podmienka neplatí pre súťaže, ktoré sa nezapočítavajú do národného rankingu pilotov, napr. OLC apod.

3. DOKUMENTÁCIA VÝKONOV

3.1.Dokumentácia záznamu letu

CC umožňuje voľné lietanie bez predchádzajúceho nahlásenia trate. Dokumentáciu je možné zaznamenávať nasledujúcimi zariadeniami:

 • samostatná GPS

 • GPS a vário s barografom

 • Kombinovaný letový prístroj

 • Logger

3.2. Prihlásenie výkonov

Každý výkon a príslušný zdokumentovaný záznam letu vo formáte IGC musí byť prihlásený na webe CC najneskôr do 7. dňa 24:00h UTC od dňa, kedy prebehol let. Tento je dňom „nultým“.

3.3. IGC tracklog

Vlastný záznam letu vo forme IGC tracklogu musí byť pilotom archivovaný jeden mesiac po skončení súťažného obdobia. Uploadom dát na web CC pilot dáva organizátorovi právo s týmito dátami ďalej nakladať podľa svojich potrieb.

4. HODNOTENIE

4.1. Hodnotenie tratí

Trať letu bude vyhodnotená procesom automatickej optimalizácie IGC tracklogu, ktorý prebehne pri prihlásení výkonu na webu CC. Na zaznamenanej trase letu bude vložený východzí bod, tri otočné body a koncový bod tak, aby tvorili trať s najväčším bodovým ziskom.

Let môže byť hodnotený ako let na trojuholníkovej trati, pokiaľ je vzdialenosť medzi východzím bodom a koncovým bodom menší než 5% celkovej vzdialenosti trate. Ako hodnotená vzdialenosť sa potom počíta vzdialenosť medzi tromi vrcholmi trojuholníka redukovaná o vzdialenosť medzi východzím a koncovým bodom.

Pre vyhodnotenie každého letu bude použité také platné pravidlo, ktoré prinesie najvyšší bodový zisk. Výsledok bude zaokrúhlený na stotinu bodu a zobrazený ako platný výsledok.

4.2. Hodnota tratí

Všetky lety sú optimalizované s maximálne tromi otočnými bodmi do cieľa.

 • Voľný prelet (VP)

Voľná trasa nespĺňajúca podmienku trojuholníkovej trate. 1km=1,0b

 • Plochý trojuholník (PT)

Trojuholník nespĺňajúci podmienku FAI trojuholníka. 1km=1,2b

 • Trojuholník FAI (FT)

Každá strana trojuholníka meria aspoň 28% celkovej vzdialenosti. 1km=1,4b

V prípade, že aspoň časť letu vedie cez územie SR a ČR, je hodnota trate nasledujúca:

 • VP 1km=1,0b

 • PT 1km=1,8b

 • FT 1km=2,2b

4.3. Vyhodnotenie letov

Po lete budú dáta pomocou software prenesené z letového zapisovača do PC do podoby platného IGC súboru (viď 9. bod týchto pravidiel). Potom bude let prihlásený na web CC.

4.5.Celkové hodnotenie

Do celkového hodnotenia sa rátajú 4 najhodnotnejšie lety z toho minimálne dva lety musia byť uskutočnené nad územím SR ( to znamená že aspoň jeden bod tracklogu musí byť na území Slovenskej republiky). Do celkového hodnotenia sa započítavajú iba lety ktoré sú v súlade s pravidlami XC LAA SR

5. SŤAŽNOSTI A PROTESTY

5.1. Sťažnosti

Každý účastník môže podať najprv sťažnosť organizátorovi súťaže proti výsledkom jedného letu, ohodnoteniu účastníka, alebo proti porušeniu pravidiel CC vrátane zákonných obmedzení a predpisov. Sťažnosť musí byť písomne (e-mailom) nahlásená organizátorovi súťaže, ktorý ju prešetrí.

5.2. Protesty

V prípade nevyhovenia sťažnosti môže byť účastníkom podaný protest. Protest musí byť písomne (e-mailom) nahlásený športovej komisii PG, ktorá ho prešetrí.

5.3. Lehoty, poplatok

Sťažnosť alebo protest proti neuznaní jednotlivého letu alebo proti účastníkovi je možné podávať do 1 mesiaca po zverejnení výkonu na webe CC, najneskôr však týždeň po ukončení súťaže. Na sťažnosť, resp. protest musí byť reagované organizátorom, resp. športovou komisiou PG v lehote 14 dní od doručenia.

V prípade podania protestu môže byť účastník k prejednaniu prizvaný. Poplatok za podanie protestu je 20,- €, v prípade kladného vybavenia sa poplatok vracia. Právna cesta je vylúčená.

6. PRIEBEŽNÉ A KONEČNÉ PORADIE

6.1. Minimálny počet pilotov

Výsledky v jednotlivých poradiach budú uznané a vyhlásené v prípade minimálneho počtu aspoň 5 pilotov, resp. tímov.

6.2.Priebežné výsledky

Priebežné výsledky sú aktuálne uverejňované na webe CC.

6.3.Konečné výsledky

Konečné výsledky CC budú uverejnené bezprostredne po ukončení súťaže. Po uplynutí týždňovej lehoty ku sťažnostiam alebo protestom a ich následnom prejednaní budú vyhlásené oficiálne konečné výsledky. Oficiálne konečné výsledky budú uverejnené na webu CC.


7. VÝSLEDKY A VYHLÁSENIE VÍŤAZOV

7.1. Počty platných letov

Je možné nahlásiť ľubovoľné množstvo letov. Do celkového poradia budú počítané 4 bodovo najhodnotnejšie výkony z toho minimálne dva musia byť uletené nad územím Slovenskej republiky (definované v bode 2.3.2. Víťazí pilot s najvyšším počtom započítaných bodov.

7.2. Vyhlásenie jednotlivých poradí

Z celkovej výsledkovej listiny budú vyhlásené nasledujúce poradia:

 1. OPEN - celkové poradie všetkých pilotov bez ohľadu na typ PK

 2. SPORT poradie pilotov, u ktorých všetky hodnotené lety boli uletené na padáku certifikovanom v kategórii max EN-C

 3. STANDARD poradie pilotov, u ktorých všetky hodnotené lety boli uletené na padáku certifikovanom v kategórii max EN-B

 4. Teamy poradie tímov. Maximálne trojčlenné tímy nahlásené na webe CC jedným z členov tímu pred prihlásením výkonu ktoréhokoľvek člena tímu. Zloženie tímu je počas trvania súťaže možné meniť, body nových členov do tej doby získané sa ale do výsledkov tímu nebudú počítať. V tímoch sa počítajú 2 najlepšie výkony každého pilota tímu.

7.3. Vyhlásenie výsledkov

Oficiálne vyhlásenie výsledkov a poháre pre víťazov zaistí vyhlasovateľ súťaže.

8. OSTATNÉ

8.1. Ručenie

Organizátor ani vyhlasovateľ neručí za žiadne škody účastníkov, alebo tretích osôb.

8.2. Porušenie pravidiel, vylúčenie

Ak nesplní prihlásený výkon niektorý z bodov pravidiel, je športová komisia oprávnená výkon neuznať tak, ako bol prihlásený, resp. ho neuznať vôbec. V prípade zámerného uvedenia nepravdivých skutočností pilotom je športová komisia oprávnená diskvalifikovať pilota z ročníku CC, v ktorom k prehrešku došlo.

9. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

9.1. Popis

Každý pilot je zodpovedný za výber svojho zapisovacieho prístroja. Pilot je osobne zodpovedný za neprerušený záznam letu, bezchybné stiahnutie letových dát prostredníctvom vhodného softwaru a ich bezchybné podanie v podobe IGC-súboru.

Používanie viacerých prístrojov je povolené. Záznamy však nie je možné kombinovať, fragmenty tracklogov z rôznych prístrojov nemôžu byť nahlásené ako súvislý let.

9.1. IGC subor

Každý IGC súbor musí obsahovať výškový záznam a platný bezpečnostný G-record. Nie sú akceptované žiadne zásahy do prihlasovaných IGC súborov. Športová komisia má po zhodnotení právo takéto lety vyradiť zo súťaže.

9.2. Interval zápisu GPS

Pre prihlásenie výkonu je nevyhnutné dokladovať let neprerušovaným záznamom a neupravovaným záznamom vo formáte IGC. Neprerušovaným záznamom sa rozumie maximálny čas medzi jednotlivými bodmi tracklogu 10 sekúnd. To znamená, že každých maximálne 10 sekúnd musí byť v tracklogu zapísaný traťový bod.

9.3. Výpadky GPS

Nie sú akceptované žiadne výpadky. Za výpadok sa považuje časová medzera medzi jednotlivými bodmi v gps zázname väčšia ako 10s

9.4. Výškový záznam

Pre dokumentáciu letu je povinný GPS výškový záznam. Rozdiel výšky štartového bodu v IGC súbore a nadmorskej výšky štartu nesmie byť väčší ako 30m. Lety s rozdielom väčším ako 30m nebudú akceptované do celkového poradia V prípade nezrovnalostí o akceptovaní letu rozhodne športová komisia.


Cyprián Koreň

Predseda Športovej komisie PG LAA SR


Sections: