X C o n t e s t   2 0 2 2

Zapomenuté heslo?

Informace/Pravidla

Informace a pravidla / Info and rules
 • Kdy: 15.4.-18.4.2022 (náhradní termín 5.-8.5.2022)
 • Kde: HQ Raná u Loun – hospoda skleník
 • Letové terény: Raná, Krupka, Zlatník, Oblík
 • Ubytování www.ranskahora.cz

Kategorie:

 • Ženy
 • Standard (max. EN-B)
 • Sport (max. EN-C)
 • Open
 • Akademici

Startovné:

 • Člen Svazu PG 1 600 Kč
 • Nečlen 2100 Kč (84Eur)

Startovné obsahuje:

 • Mapu + GPS souřadnice OB
 • Zpracování výsledků
 • Večírek
 • Dárek s motivem závodu
 • Poháry pro vítěze
 • Svoz závodníků z trati
 • Lunchpacket
 • Poplatky za využití startoviště

Závod je vypsán pro 50 účastníků.

Selekce soutěžících:

 • 31.1.2022 - 20.00 - spuštění registrace
 • 7.2.2022 - selekce pilotů
 • 7.-14.2.2022 - platby vybraných pilotů
 • 14.2.2022 - druhá selekce na zbývající volná místa

První selekce pilotů je provedena podle pravidel určených Svazem PG a to následujícím způsobem: 20%míst je rezervováno pro piloty z reprezentace (10míst). 10%míst je rezervováno pro piloty z programu Talent (5míst). Zbývajících 35 míst bude obsazeno z přihlášených pilotů a to tak že: 25 míst bude přiděleno dle času registrace a 10 míst divoká karta organizátora.

Po první selekci bude čas na platbu do 14.2.. Vybraní piloti, kteří nezaplatí, jsou automaticky zařazeni zpět na čekací listinu a organizátor provede novou selekci již bez rezervace míst pro reprezentaci a talenty.

Startovné je platné na oba termíny závodu. V případě přesunutí závodu na náhradní termín 5.-8.5., kterého se nemůže závodník zúčastnit, není startovné vratné. Je možné jej převést na jinou osobu schválenou organizátorem. Takto převádět startovné lze pouze do 15.3.2022. Poté je již startovné nepřenosné.

V případě fatální nepřízně počasí a zrušení obou termínů závodu, je startovné vratné v plné výši. V případě uspořádání závodu ve třetím termínu bude vybíráno startovné znovu.

Na závod je nutné mít platnou FAI licenci!!!

Průběh závodu:

 • Den 1: 6:30 - 8:00 - Registrace pilotů
 • 8:00 - 8:30 - Generální briefing
 • 8:30 - 10:00 - Přesun na start
 • 10:00 - 11:00 - Předletový briefing
 • 11:00 - 17:00 – Závod
 • 18:00 - 00:00 – Svozy + zpracování výsledků
 • Den 2: 2. závodní den
 • Den 3: 4. 3. závodní den + večírek?
 • Den 4: 4. závodní den + vyhlášení vítězů (±18:00 )

Registruj se!


ENGLISH:

 • When: During the Easter holiday 15.4. – 18.4. 2022 (reserve date 5.-8.5.2022)
 • Where: HQ: Skleník Raná u Loun
 • Takeoffs: Raná, Krupka, Zlatník, Oblík
 • Accommodations: http://www.ranskahora.cz/

Categories (classes):

 • WOMEN
 • STANDARD (max EN-B)
 • SPORT (max EN-C)
 • OPEN

Entry fee:

 • Members of Czech Association of Paragliding: 1600 Kč
 • Other competitors: 2100Kč / 84 Eur

Included in fee:

 • Map + GPS waypoints
 • Results processing
 • Party: barrel of beer + food free
 • Competition shirt
 • Cups for the winners of each category
 • Lunchpacket
 • Start-up fees

Maximal competition capacity: 50 pilots!

Selection of competitors:

 • 31.1.2022 - 20.00 - start of registration
 • 7.2.2022 - selection of pilots
 • 7.-14.2.2022 - payments of selected pilots
 • 14.2.2022 - second selection

The firts selection of pilots is made according to the rules determined by the PG Association as follows: 20% of seats are reserved for pilots from the national team (10 seats). 10% of seats are reserved for pilots from the Talent program (5 seats). Of the remaining 35 sets, 10 seats will be filled by the organizer and 25 seats will be allocated according to the time of registration.

After the firs selection, there will be time for payment until 14.2.. Selected pilots who do not pay are automatically placed back on the waiting list and the organizer will make a new selection without resering seats for representation and talents.

Entry fee is valid for both dates of the competition. Entry fee is not returnable in case of first date cancellation. Entry fee can be transferred to another person.

In case of bad weather and cancellation of both dates of the competition, the entry fee is fully refundable. In case of the third alternative date, entry fee will be paid again.

It is necessary to have an FAI license for the race !!!

Timeline

 • Day 1: 1st competition day
 • 6:30 - 8:00 – Registration
 • 8:00 - 8:30 - General briefing
 • 8:30 - 10:00 – Move to start
 • 10:00 - 11:00 – Before-flight briefing
 • 11:00 - 17:00 – Task
 • 18:00 - 00:00 – Pick-up pilots and processing results
 • Day 2: 2nd competition day
 • Day 3: 3rd competition day + party
 • Day 4: 4th competition day + Winners Announcement

Sections: