XContest 2007

Zapomenuté heslo?

Pravidlá CC

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE CROSS COUNTRY LAA SR V PARAGLIDINGU PRE ROK 2007

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1.1.Popis

Cross Country LAA SR v paraglidingu je priebežnou preletovou súťažou, ktorá prebieha v danom časovom intervale a v ktorom sa hodnotia jednotlivé výkony pilotov na základe definovaného záznamu letu zaznamenaného letovým zapisovačom. Letová dokumentácia je pre vyhodnotenie odosielaná na web CC LAA SR na adrese http://www.pgweb.cz/cc/ (ďalej len „webovej adrese CC“).

1.2. Vyhlasovateľ a organizátor

Vyhlasovateľ súťaže je zväz PG pri LAA SR (ďalej len „zväz PG“). Organizátor súťaže je webový server PGWEB.cz.

1.3. Podmienky účasti

Súťaže sa môže zúčastniť každý pilot, ktorý

 • je občanom SR
 • uhradil štartovné podľa bodu 1.4. v prípade, že nie je členom zväzu PG
 • spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky pre lietanie na PK, hlavne však:
 • je držiteľom platnej pilotnej licencie pilota
 • má dohodnuté poistenie na škody spôsobené prevádzkou ŠLZ platné pre územie príslušného štátu
 • pri letoch na území SR má platný technický preukaz

1.4. Štartovné

Každý pilot je povinný najneskôr 1 mesiac po prihlásení prvého výkonu uhradiť LAA SR 300,- Sk. Táto podmienka neplatí pre členov zväzu PG LAA SR.

2. HLAVNÉ USTANOVENIA

2.1. Letové pravidlá

Lety sú uskutočňované za dodržania leteckých predpisov a zákonov príslušného štátu, nad ktorým let prebieha. Zodpovednosť za ich dodržanie nesie pilot. Pri vyšetrovaní, alebo sankcionovaní zodpovedným leteckým úradom alebo vyhlasovateľom súťaže si organizátor vyhradzuje právo vyradiť takéto lety z bodovania. Je zodpovednosťou každého pilota pohybovať sa pri prelete mimo riadené a zakázané priestory bez príslušného oprávnenia.

2.2. Trvanie súťaže

Od 1. januára do 31. októbra.

2.3. Letová oblasť

Lety je možné realizovať v celom svete. Prelety štátnych hraníc sú možné iba v súlade s platnými zákonmi a predpismi.

2.4. Druh vzletu

Zo svahu alebo pomocou navijáku (odvijáku).

2.5. Bodovanie výkonov

Uznaná uletená vzdialenosť v km s rozlíšením na 0.01 km sa vynásobí bodovým koeficientom započítavanej disciplíny. Minimálna vzdialenosť pre prihlásenie výkonu je 5 km.

2.6. Let v rámci inej súťaže

Let absolvovaný v rámci iného preteku nie je možné prihlásiť do súťaže CC, a to ani v prípade, že pilot neodovzdal preletový lístok alebo GPS. Táto podmienka neplatí pre súťaže, ktoré sa nezapočítavajú do národného rankingu pilotov, napr. OLC apod.

3. DOKUMENTÁCIA VÝKONOV

3.1.Dokumentace záznamu letu

CC umožňuje voľné lietanie bez predchádzajúceho nahlásenia trate. Dokumentáciu je možné zaznamenávať nasledujúcimi zariadeniami:

 • samostatná GPS
 • GPS a vário s barografom
 • Kombinovaný letový prístroj
 • Logger

Nie je potrebný výškový záznam letu. Detaily o potrebných vlastnostiach prístroja a software rieši 9. bod týchto pravidiel.

3.2. Prihlásenie výkonov

Každý výkon a príslušný zdokumentovaný záznam letu vo formáte IGC musí byť prihlásený na webe CC najneskôr do 7. dňa 24:00h UTC od dňa, kedy prebehol let. Tento je dňom „nultým“.

3.3. IGC tracklog

Vlastný záznam letu vo forme IGC tracklogu musí byť pilotom archivovaný jeden mesiac po skončení súťažného obdobia. Uploadom dát na web CC pilot dáva organizátorovi právo s týmito dátami ďalej nakladať podľa svojich potrieb.

4. HODNOTENIE

4.1. Hodnotenie tratí

Trať letu bude vyhodnotená procesom automatickej optimalizácie IGC tracklogu, ktorý prebehne pri prihlásení výkonu na webu CC. Na zaznamenanej trase letu bude vložený východzí bod, tri otočné body a koncový bod tak, aby tvorili trať s najväčším bodovým ziskom.

Let môže byť hodnotený ako let na trojuholníkovej trati, pokiaľ je vzdialenosť medzi východzím bodom a koncovým bodom menší než 800m. Ako hodnotená vzdialenosť sa potom počíta vzdialenosť medzi tromi vrcholmi trojuholníka redukovaná o vzdialenosť medzi východzím a koncovým bodom.

Pre vyhodnotenie každého letu bude použité také platné pravidlo, ktoré prinesie najvyšší bodový zisk. Výsledok bude zaokrúhlený na stotinu bodu a zobrazený ako platný výsledok.

4.2. Hodnota tratí

Všetky lety sú optimalizované s maximálne tromi otočnými bodmi do cieľa.

 • Voľný prelet (VP)

Voľná trasa nespĺňajúca podmienku trojuholníkovej trate. 1km=1,0b

 • Plochý trojuholník (PT)

Trojuholník nespĺňajúci podmienku FAI trojuholníka. 1km=1,2b

 • Trojuholník FAI (FT)

Každá strana trojuholníka meria aspoň 28% celkovej vzdialenosti. 1km=1,4b

V prípade, že aspoň časť letu vedie cez územie SR a ČR, je hodnota trate nasledujúca:

 • VP 1km=1,0b
 • PT 1km=2,0b
 • FT 1km=2,5b

4.3. Vyhodnotenie letov

Po lete budú dáta pomocou softwaru prenesené z letového zapisovača do PC do podoby platného IGC súboru (viď 9. bod týchto pravidiel). Potom bude let prihlásený na web CC.

5. SŤAŽNOSTI A PROTESTY

5.1. Sťažnosti

Každý účastník môže podať najprv sťažnosť organizátorovi súťaže proti výsledkom jedného letu, ohodnoteniu účastníka, alebo proti porušeniu pravidiel CC vrátane zákonných obmedzení a predpisov. Sťažnosť musí byť písomne (e-mailom) nahlásená organizátorovi súťaže, ktorý ju prešetrí.

5.2. Protesty

V prípade nevyhovenia sťažnosti môže byť účastníkom podaný protest. Protest musí byť písomne (e-mailom) nahlásený športovej komisii PG, ktorá ho prešetrí.

5.3. Lehoty, poplatok

Sťažnosť alebo protest proti neuznaní jednotlivého letu alebo proti účastníkovi je možné podávať do 1 mesiaca po zverejnení výkonu na webe CC, najneskôr však týždeň po ukončení súťaže. Na sťažnosť, resp. protest musí byť reagované organizátorom, resp. športovou komisiou PG v lehote 14 dní od doručenia.

V prípade podania protestu môže byť účastník k prejednaniu prizvaný. Poplatok za podanie protestu je 300,- Sk, v prípade kladného vybavenia sa poplatok vracia. Právna cesta je vylúčená.

6. PRIEBEŽNÉ A KONEČNÉ PORADIE

6.1. Minimálny počet pilotov

Výsledky v jednotlivých poradiach budú uznané a vyhlásené v prípade minimálneho počtu aspoň 5 pilotov, resp. tímov.

6.2.Priebežné výsledky

Priebežné výsledky sú aktuálne uverejňované na webe CC.

6.3.Konečné výsledky

Konečné výsledky CC budú uverejnené bezprostredne po ukončení súťaže. Po uplynutí týždňovej lehoty ku sťažnostiam alebo protestom a ich následnom prejednaní budú vyhlásené oficiálne konečné výsledky. Oficiálne konečné výsledky budú uverejnené na webu CC.

7. VÝSLEDKY A VYHLÁSENIE VÍŤAZOV

7.1. Počty platných letov

Je možné nahlásiť ľubovoľné množstvo letov. Do celkového poradia budú počítané 4 bodovo najhodnotnejšie výkony. Víťazí pilot s najvyšším počtom započítaných bodov.

7.2. Vyhlásenie jednotlivých poradí

Z celkovej výsledkovej listiny budú vyhlásené nasledujúce poradia:

 1. celkové poradie všetkých pilotov bez ohľadu na typ PK – víťaz získava titul „víťaz Cross Country LAA SR v paraglidingu“
 2. poradie pilotov, u ktorých žiadny zo započítavaných výkonov nebol vykonaný na PK typu „Competition“, alebo PK – „Z“, t.j. bez testov. Prvý v poradí získava titul „víťaz Cross Country LAA SR Sport“
 3. poradie pilotov, ktorí leteli všetky započítavané výkony na PK typu „Standard“ – odpovedajúce DHV 1 a 1-2, Afnor 1, SHV 1 a ekvivalenty. Prvý v poradí získava titul „víťaz Cross Country LAA SR Standard“
 4. poradie tímov. Maximálne trojčlenné tímy nahlásené na webe CC jedným z členov tímu pred prihlásením výkonu ktoréhokoľvek člena tímu. Zloženie tímu je počas trvania súťaže možné meniť, body nových členov do tej doby získané sa ale do výsledkov tímu nebudú počítať. V tímoch sa počítajú 2 najlepšie výkony každého pilota tímu.

7.3. Vyhlásenie výsledkov

Oficiálne vyhlásenie výsledkov a poháre pre víťazov zaistí vyhlasovateľ súťaže.

8. OSTATNÉ

8.1. Ručenie

Organizátor ani vyhlasovateľ neručí za žiadne škody účastníkov, alebo tretích osôb.

8.2. Porušenie pravidiel, vylúčenie

Ak nesplní prihlásený výkon niektorý z bodov pravidiel, je športová komisia oprávnená výkon neuznať tak, ako bol prihlásený, resp. ho neuznať vôbec. V prípade zámerného uvedenia nepravdivých skutočností pilotom je športová komisia oprávnená diskvalifikovať pilota z ročníku CC, v ktorom k prehrešku došlo.

9. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

9.1. Popis

Každý pilot je zodpovedný za výber svojho zapisovacieho prístroja. Pilot je osobne zodpovedný za neprerušený záznam letu, bezchybné stiahnutie letových dát prostredníctvom vhodného softwaru a ich bezchybné podanie v podobe IGC-súboru.

Používanie viacerých prístrojov je povolené. Záznamy však nie je možné kombinovať, fragmenty tracklogov z rôznych prístrojov nemôžu byť nahlásené ako súvislý let.

9.1. Podporovaný hardware

Medzi podporované prístroje patrí:

 • GARMIN
 • MLR
 • Aircotec
 • Magellan
 • Bräuniger
 • Flytec
 • Digifly
 • Log-It (logger)

Ostatné tu neuvedené prístroje nie sú podporované. Ich podpora ale môže byť umožnená po predchádzajúcej dohode s organizátorom.

9.3. Podporovaný software

Každý IGC súbor musí obsahovať platný bezpečnostný G-record. Dokumentáciu vo forme IGC je nutné získať z podporovaného prístroja stiahnutím tracklogu jedným z uvedených programov:

OS Windows:

OS PocketPC a PALM:

Ostatný tu neuvedený software nie je podporovaný a IGC súbor získaný ich pomocou nebude považovaný za platný. Ich podpora ale môže byť umožnená po predchádzajúcej dohode s organizátorom.

9.4. Interval zápisu GPS

Pre prihlásenie výkonu je nevyhnutné dokladovať let neprerušovaným záznamom. Neprerušovaným záznamom sa rozumie maximálny čas medzi jednotlivými bodmi tracklogu 60 sekúnd. To znamená, že každých maximálne 60 sekúnd musí byť v GPS zapísaný traťový bod. Doporučujeme nastaviť si čas záznamu tracklogu od 5 do 15 sekúnd pre zamedzenie možnosti chýbajúcich traťových bodov v rozmedzí 60 sekúnd.

9.5. Výpadky GPS

Za výpadok sa považuje jedna alebo viacej časových medzier v tracklogu väčších než 60 sekúnd. Jeden alebo dva jednotlivé výpadky vo vnútri tracklogu do 15 minút budú automaticky akceptované. Výpadky dlhšie ako 15 minút budú automaticky počas nahlásenia letu vylúčené. Takéto lety nebudú hodnotené.

9.6. GPS Výškový záznam

GPS výškový záznam nie je povinný pre dokumentáciu výkonu. Výškové dáta však môžu byť v IGC súbore obsiahnuté.


Sections: