X C o n t e s t   2 0 1 9

Salasana unohtunut?

Säännöt

XContest Finland Säännöt

Versio 4.0 / 14.02.2013

1. Tietoa kilpailusta

1.1 Kilpailun kuvaus

World XContest on internetissä ylläpidettävä kansainvälinen varjo- ja riippuliidon matkalentoliiga (englanniksi online contest), jonka tavoitteena on kannustaa pilotteja suorittamaan matkalentoja. XContest Finland (myöhemmin ”kilpailu”) on kansainvälisen kilpailun ohessa järjestettävä kansallinen varjo- ja riippuliidon osakilpailu. Sekä kansallinen, että kansainvälinen kilpailu käydään vuosittain 1.10.-30.9 välisenä aikana. Kilpailuun voi ilmoittautua ja sen tilannetta voi seurata internetissä osoitteessa

http://www.XContest.org/finland

1.2 Kilpailun järjestäjä

Kilpailun järjestäjänä ja tuomaristona toimivat Liidintoimikunnan vuosittain nimittämät vapaaehtoiset toimihenkilöt. Kilpailun ylläpitämiseen käytettävää ohjelmistoa kehittää ja ylläpitää kansainvälinen XContest.org työryhmä.

1.3 Kilpailuun osallistuminen

Kilpailu on avoin kaikille SIL ry:n jäsenmaksun maksaneille ja asianmukaisen suomalaisen kelpoisuustodistuksen omaaville piloteille. Suomen kansalaisuutta ei vaadita. Osallistujalla tulee olla käytössään lennon dokumentointiin soveltuva GPS vastaanotin, sekä mahdollisuus käyttää XContest internet palvelua. Kilpailuun voi ilmoitautua sen voimassaoloaikana internet palvelussa osoitteessa XContest.org/finland. Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä kilpailuun ilmoittautumisen.

1.4 Osallistumismaksu

Kilpailuun osallistuminen on maksutonta.

1.5 Hyväksytyt lentolaitteet

Kilpailuun voi osallistua kaikilla Suomen voimassa olevien sääntöjen ja määräysten mukaan hyväksytyillä varjo- ja riippuliitimillä, joissa ei ole ulkoista voimanlähdettä.

Järjestäjä ei vastaa kilpailun osallistujien käyttämistä varusteista. Osallistujat vastaavat itse siitä, että käytettävät varusteet ovat sääntöjen ja määräysten mukaisia.

2. Yleisiä sääntöjä

2.1 Ilmailumääräykset

Kilpailun osallistujien tulee noudattaa voimassa olevia kansallisia ja kansainvälisiä ilmailumääräyksiä ja kiinnittää erityistä huomiota ilmatilan käyttöä koskeviin määräyksiin. Jos kilpailuun ilmoitetun lennon aikana on rikottu sääntöjä ja määräyksiä, niin kilpailun järjestäjällä on oikeus julistaa lento hylätyksi ja poistaa se kilpailusta. Toistuvien rikkomusten sattuessa kilpailun järjestäjillä on oikeus sulkea kilpailija pois kilpailusta.

Kilpailun järjestäjä ei vastaa siitä, että kilpailuun ilmoitetut lennot ovat sääntöjen ja määräysten mukaisia. Sääntöjen ja määräysten noudattaminen on pilotin vastuulla ja kilpailussa noudatetaan ”omavalvonta” periaatetta. Kuka tahansa, joka havaitsee sääntörikkomuksen, voi esittää protestin kilpailun järjestäjälle.

2.2 Kilpailuaika

Kilpailu järjestetään vuosittain 1.10.-30.9. välisenä aikana.

2.3 Kilpailualue

Varjoliidossa on kilpailuluokat Open, Sport ja Standard Suomessa suoritetuille lennoille. Riippuliidossa on Open (FAI-1) luokka Suomessa suoritetuille lennoille. Lento katsotaan suoritetun Suomessa kun kaikki reittipisteet ovat Suomen valtakunnanrajojen sisäpuolella.

Molemmissa lajeissa on lisäksi Open International luokka, jossa lento voi olla suoritettu missä päin maailmaa tahansa. Kaikissa kilpailuluokissa käytetään samoja pistekertoimia (katso kappale 4.3 ”Pisteytyssäännöt”).

2.4 Lentoonlähtötavat

Hyväksytyt lentoonlähtötavat ovat omin jaloin suoritettava lähtö, ajoneuvolla tai vintturilla suoritettava hinauslähtö, sekä riippuliitimellä lentohinaus maksimi irroituskorkeuden ollessa 3.280 jalkaa (1 km) AGL.

2.5 Lennetty matka

Lennetty matka pyöristetään kahteen desimaaliin ja pisteytetään kertomalla lennon pituus pisteytyssäännöissä ilmoitetulla kertoimella, joka vaihtelee lennon tyypistä riippuen.

3. Lentojen dokumentointi

Kilpailuun ilmoitettavia lentoja ei tarvitse dokumentoida etukäteen. Lennot tulee dokumentoida suorituksen aikana GPS laitteella. Tallennettu lokitieto (tracklog) muutetaan tarvittaessa IGC tiedostoksi ennen sen lataamista XContest järjestelmään. (katso kappale 8. ”Laitteistot ja ohjelmistot”)

3.1 Lentojen ilmoittamisen takaraja

Aikaa lentojen ilmoittamiseen on 14 päivää lennon suorittamisesta. Yli 14 päivää vanhoja lentoja ei hyväksytä kilpailuun.

3.2 IGC tiedostojen käsittely

Kilpailun osallistujien tulee säilyttää henkilökohtainen varmuuskopio kilpailuun ilmoittamiensa lentojen IGC tiedostoista. Näitä tietoja voidaan tarvittaessa käyttää kilpailun tulosten tarkistamiseen.

Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden käyttää ja julkaista palveluun ladattuja IGC tiedostoja XContest.org palvelussa.

4. Lentojen tilastointi

4.1. Lentosuoritusten ilmoittaminen

Lentosuorituksen jälkeen GPS lokitieto (tracklog) siirretään GPS laitteesta tietokoneelle, jossa se tarvittaessa muunnetaan IGC tiedostomuotoon ennen lataamista XContest järjestelmään.

Lentojen ilmoittaminen kilpailuun tapahtuu XContest internetpalvelussa osoitteessa www.XContest.org/finland

4.2. Lentosuoritusten arvioiminen

Lentosuoritusten arvioiminen tapahtuu XContest järjestelmään ladatun GPS lokitiedon (tracklog) avulla. Järjestelmä määrittelee automaattisesti matkan, jonka pohjalta pisteytys lasketaan. Lähtöpiste, maksimissaan kolme kääntöpistettä ja päätepiste sijoitetaan lokitiedon mukaiselle reitille siten, että saavutetaan mahdollisimman suuri matkan pituus ja suurimmat mahdolliset pisteet.

4.3 Pisteytyssäännöt

Vapaa matka

Vapaa matka, joka ei täytä kolmiolennon kriteereitä. 1 kilometri = 1 piste

Vapaa kolmio

Lento, jonka lähtöpisteen ja päätepisteen etäisyys on enintään 20% kolmen käännepisteen kautta tehdyn lennon kokonaismatkasta. 1 kilometri = 1.20 pistettä

FAI kolmio

Lento, joka vastaa FAI:n määritelmää kolmiolennosta (lyhin kolmion sivu tulee olla vähintään 28% kolmion kokonaismatkasta). 1 kilometri = 1.60 pistettä

XContest järjestelmä suorittaa pistelaskennan automaattisesti. Pisteytyksessä käytetään aina suurimman pistemäärän tuottava laskentakaavaa. Pisteet pyöristetään kahden desimaalin tarkkuudelle.

5. Kilpailuluokat ja kilpailun tulokset

5.1. Lopputuloksissa huomioitavat suoritukset

Kilpailun osallistujan ilmoittamien lentojen määrää ei ole rajoitettu. Pistemäärältään 6 parasta kilpailuaikana hyväksytysti suoritettua lentoa huomioidaan lopputuloksissa.

5.2. Kilpailuluokat ja pisteytys

Varjoliito Open Suomi – 6 parasta lentoa millä tahansa voimassa olevien sääntöjen ja määräysten mukaan hyväksytyllä varjoliitimellä Suomessa.

Varjoliito Sport Suomi – 6 parasta lentoa max. EN-C / LTF 2 luokkaan hyväksytyllä varjoliitimellä Suomessa.

Varjoliito Standard Suomi – 6 parasta lentoa max. EN-B / LTF 1-2 luokkaan hyväksytyllä varjoliitimellä Suomessa.

Varjoliito Open International – 6 parasta lentoa millä tahansa voimassa olevien sääntöjen ja määräysten mukaan hyväksytyllä varjoliitimellä missä päin maailmaa tahansa.

Riippuliito Open (FAI-1) Suomi – 6 parasta lentoa voimassa olevien sääntöjen ja määräysten mukaan hyväksytyllä FAI-1 luokan riippuliitimellä Suomessa.

Riippuliito Open (FAI-1) International – 6 parasta lentoa voimassa olevien sääntöjen ja määräysten mukaan hyväksytyllä FAI-1 luokan riippuliitimellä missä päin maailmaa tahansa.

5.3. Kilpailun tilanne ja väliaikatulokset

Kilpailun tilannetta ja väliaikatuloksia voi seurata XContest internet palvelussa osoitteessa www.xcontest.org/finland

5.4. Lopputulokset

Lopputulokset vahvistetaan protestiajan umpeuduttua. Kilpailun lopputulokset on nähtävissä XContest internet palvelussa osoitteessa

www.xcontest.org/finland

6. Vastuunrajoitus ja diskaaminen

6.1. Vastuunrajoitus

Kilpailun järjestäjä ei ota vastuuta kilpailijoille tai kolmansille osapuolille mahdollisesti tapahtuvista vahingoista.

6.2. Diskaaminen

Kilpailuun osallistujien, jotka tahallisesti ilmoittavat vääriä tietoja tai muuten rikkovat kilpailun sääntöjä saadakseen siitä etua, voidaan sulkea kokonaan pois kilpailusta

7. Protestit

7.1. Protestit muita kilpailijoita kohtaan

Kilpailun järjestäjälle voidaan tehdä protesti koskien toisen kilpailijan lentoa ja sen pisteytystä.

Protesti täytyy lähettää viimeistään 30 vuorokautta kyseisen lennon ilmoittamispäivästä. Kilpailun tuomaristo päättää onko protesti

aiheellinen ja tekee protestia koskevan päätöksen. Kilpailun

järjestäjä pidättää oikeuden toimittaa ilmatilan loukkausta koskevat

protestit edelleen ilmatilan käyttöä valvovalle viranomaiselle.

7.3. Protestien toimittaminen kilpailun järjestäjälle

Protestit tulee tehdä kirjallisesti (sähköpostilla) XContest internet palvelussa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

7.4. Tuomaristo

Kilpailun järjestäjänä ja tuomaristona toimivat Liidintoimikunnan vuosittain nimittämät vapaaehtoiset toimihenkilöt. Tuomariston protesteja koskevat päätökset ovat lopullisia, eikä niistä voi valittaa.

8. Laitteistot ja ohjelmistot

Kilpailun osallistujat ovat itse vastuussa lennolla käytettäväst laitteistosta. Osallistuja vastaa GPS lokitiedon (tracklogin) tallentamisesta hyväksyttävällä tavalla ja tarvittaessa sen muuntamisesta IGC tiedostoksi ennen lataamista XContest palveluun. Lokitiedon tulee olla yhtenäinen ja peräisin vain yhdestä laitteesta. Lokitieto, joka on yhdistetty useamman kuin yhden laitteen tiedoista ei hyväksytä.

8.1. GPS laitteistosuositukset

Kilpailun järjestäjällä ei ole erityisiä suosituksia GPS laitteistosta. Erillinen GPS vastaanotin ja erityisesti varjo- ja riippuliitoon tarkoitettu GPS vastaanottimen sisältävä laite ovat yhtälailla hyväksyttyjä. Erityisesti varjo- ja riippuliitoon tarkoitettujen laitteiden etuna on se, että tyypillisesti ne tallentavat lokitiedon (tracklogin) suoraan IGC tiedostomuodossa, jolloin tiedoston muuntaminen ennen XContest järjestelmään lataamista ei ole tarpeen.

8.2. Tallennusväli

GPS lokitiedon (tracklogin) tulee olla yhtenäinen ja sijaintitiedon tulee olla talletettu vähintään kerran minuutissa, eli toisin sanoen tallennusväli on 60 sekuntia. Sijaintitiedon tallentamisen varmistamiseksi on kuitenkin suositeltavaa, että tallennusväli asetetaan 5-15 sekunnin välille. GPS laitteen kytkeminen pois päältä kesken lennon aiheuttaa lokitiedon hylkäämisen.

8.3. GPS häiriöt

GPS vastaanotossa tapahtuvat häiriöt saattavat aiheuttaa yli 60 sekuntia pitkiä katkoja lokitietoon (tracklogiin). Enintään kaksi erillistä häiriötä, joiden yhteiskesto on vähemmän kuin 15 minuuttia hyväksytään.

GPS häiriöt, joita on enemmän kuin kaksi ja/tai joiden yhteiskesto on enemmän kuin 15 minuuttia aiheuttaa lokitiedon hylkäämisen.

8.4. Korkeustieto

Nimellispituudeltaan yli 75 km pitkien lentojen yhteydessä on toimitettava myös korkeustieto (GPS tai barometrinen).

8.5. GPS lokitiedon (tracklogin) muuntaminen IGC tiedostomuotoon

Varsinaisia lennontaltiointilaitteita lukuun ottamatta, tallennettu GPS lokitieto (tracklog) on muunnettava IGC tiedostomuotoon, ennen sen lataamista XContest järjestelmään. Tätä varten on olemassa erilaisia apuohjelmia.

Käytettäessä Garmin GPS laitetta tai Aircotec XC Traineria, lennon lataaminen onnistuu helpoiten selainpohjaisen Gipsy apuohjelman avulla https://www.xcontest.org/gipsy/ joka muuntaa GPS laitteen tuottaman lokitiedon validiksi .IGC tiedostoksi. GPS lokitiedon muuntaminen .IGC tiedostoksi onnistuu myös G7towin ohjelmalla http://www.gpsinformation.org/ronh/#g7towin

Muita GPS lokitiedon käsittelyyn tarkoitettuja ohjelmia ovat esimerkiksi

GPS Dump http://www.gethome.no/stein.sorensen/body_gpsdump.htm ja

GPS Babel http://www.gpsbabel.org

 


Sections: